Článok I.
Vymedzenie pojmov
1.Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Ján Balogh STYX, so sídlom Partizánska 65, 952 01 Vráble.
2.Predávajúcim je Ján Balogh STYX, so sídlom Hlavná 1405, 952 01 Vráble.
3.Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.eshopstyx.sk je Ján Balogh STYX, so
sídlom Hlavná 1405, 952 01 Vráble.
4.Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona
č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy
nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
5.E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje
objednávanie tovarov alebo služieb.
6.Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
7.Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim
vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
8.Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej
komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.


Článok II.
Cena
1.Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH
2.Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.


Článok III.
Objednávka
1.Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim
vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné
vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
2.Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre
spotrebiteľa záväznou.
3.Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo
dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis
neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.
4.Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia
objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.
5.Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.


Článok IV.
Platobné podmienky
1.Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
   1.platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
   2.platba prostredníctvom platobnej brány GP Webpay
   3.platba pri osobnom prevzatí na predajni vo Vrábľoch
   4.platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na
   náš účet,
2.Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri
nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je
uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.
3.Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.
4.Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
1.zľavu z ceny na základe Vernostného systému firmy Ján Balogh STYX,
2.zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,
5.Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.


Článok V.
Dodacie podmienky
1.Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak,
alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
2.Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
3.Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom
kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
4.Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru
alebo službe od výrobcu.
5.Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
6.Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

1.kuriérskej spoločnosti ReMax Courier Service, spol. s r.o., Letisko M. R. Štefánika, Cargo zóna, vstup č. 10, 823
12 Bratislava
2.osobne na prevádzke vo Vrábľoch,


Článok VI.
Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb
1.Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za
dopravné účtujeme:
   1.pre objednávky s hodnotou do 49€ a doprave Kuriérom Remax v rámci Slovenskej Republiky s doručením
   do dvoch pracovných dní po expedícii z nášho skladu - 5,00 €
   2.pre objednávky s hodnotou do 149€ a doprave Kuriérom Remax v rámci Českej Republiky s doručením do
   piatich pracovných dní po expedícii z nášho skladu - 5,00 €
   3.pre objednávky s hodnotou nad 49€ a doprave Kuriérom Remax s doručením do dvoch pracovných dní po
   expedícii z nášho skladu - 0,00 €
   4.pre objednávky s hodnotou nad 149€ a doprave Kuriérom Remax v rámci Českej Republiky s doručením
   do piatich pracovných dní po expedícii z nášho skladu - 0,00 €
2.Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi):
   1.pre objednávky s hodnotou do 49€ a doprave Kuriérom Remax s doručením najbližší pracovný deň po
   expedícii z nášho skladu - 5,00 €
   2.pre objednávky s hodnotou nad 49€ a doprave Kuriérom Remax s doručením najbližší pracovný deň po
   expedícii z nášho skladu - 0,00 €
3.Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri
zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
4.Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí
dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné
poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.


Článok VII.
Prevod vlastníckeho práva
1.Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet
kúpnej zmluvy.
2.Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo
v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej
zmluvy.


Článok VIII.
Storno kúpnej zmluvy
1.Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno
poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne
pre jedného spotrebiteľa.


Článok IX.
Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa
1.Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení §
7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak
predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním
tovaru.
2.Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť
najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať
na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je
povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje
spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá
mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).
Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako
poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy
(https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf) , v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje
s označením „*“ – hviezdičkou.
3.Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
4.Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust.
§9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní
odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo
spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
5.Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
6.Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až
l) zákona č. 102/2014. Z.z.
7.Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec
potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.


Článok X.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
2.Kupujúci je povinný:
   1.prevziať objednaný tovar,
   2.zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
   3.prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
3.Predávajúci je povinný:
   1.dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
   2.spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za
   tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.


Článok XI.
Ochrana osobných údajov
1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti
ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne
sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím
vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať
mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
   •a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
   •b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo
   Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvané, pričom túto
   požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
   •c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
   •d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby
   prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
   •e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate,
   že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
   •f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
   •g) právo na prenosnosť osobných údajov,
   •h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na
doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného
vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci
vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia
skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
6. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so
službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínska 650/1, 186 00 Praha, IČO:
02387727, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno,
priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto
hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.
7. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok
a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom
počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto
súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré
súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
8. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového
prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.
9. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so
zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
10. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté
na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
11. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom
tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte
používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje
už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.


Článok XII.
Náhrada škody pri neprevzatí tovaru
1.Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si
kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento
tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na
odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je
kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
2.Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým
spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou
objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má
právo si účtovať i ušlý zisk.
3.Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.


Článok XIII.
Záverečné ustanovenia
1.Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné
podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných
podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných
obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na
internetovej stránke predávajúceho.
2.Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
3.Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.
4.Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk
5.Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti
k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
6.Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa
domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu.
Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej
odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je
Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v
zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
(http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom
spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa
obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre
riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za
návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
7.Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných
súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č.
250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č.
513/1991 Z.z.
8.V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, a o povinnosti predávajúceho bezplatne odobrať opotrebované
pneumatiky k ekologickej likvidácii od zákazníkov (nie je podmienené zakúpením v našom eshope), je možné
prevádzať tento odber na jednom z našich zberných miest. Zberné miesto pre spätný odber bude
predávajúcim upresnené zákazníkovi po predchádzajúcej telefonickej (+421 915 711 123) alebo mailovej
(objednavky@styx.sk) dohode. Odber je možný buď osobne alebo zaslaním na adresu dohodnutého zberného
miesta.
9.Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť
a účinnosť 25. mája 2018.


Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)
neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok
1.Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
2.V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej
legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho
zákonníka.
3.Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,
zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri
tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto
reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného
zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej
spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
4.Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
5.Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
   1.k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
   2.nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
   3.používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými
   vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
   4.zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
   5.poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
   6.používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami,
   technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
6.Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
7.Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené
používaním tovaru.
8.Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne
doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu
tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť
kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný
formulár (https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf) spolu s dokladom o kúpe. Reklamáciu je
potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
9.Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo
vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné
potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom
o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
10.Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru
najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví
reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie
reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na
vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar
alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
11.Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
   1.pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe
   odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy)
   výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na
   cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
   2.pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo
   buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny.
   3.reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného
   tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej
   odôvodnené zamietnutie.
12.Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné
skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim
rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je
nepoškodený.
13.Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok,
a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.
14.Kontakt - Ján Balogh STYX, Hlavná 1405, 95201 Vráble, 0915 711 123, objednavky@styx.sk


Alternatívne riešenie sporov
Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom,
ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak
predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo, alebo na ňu, do 30 dní odo dňa jej odoslania, neodpovie
vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS
môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou
súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota nepresahuje
20EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu
určenej platformy, alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od
spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS
príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ
právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný, alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na
internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm